CONTACT

NEWS

ขณะนี้เว็บไซต์ทดลองพิเศษของญี่ปุ่น ลีทเธอร์ พร้อมแล้ว!

เว็บไซต์ชั้นเลิศ ปล่อยออกมา จัด อยู่ ตรง กลาง ของ แนว คิด ที่ มี การ แต่ง ตัว ได้ หลากหลาย รวม ถึง แบบ สบาย ๆ อนุรักษ์นิยม และ ปัจเจกชนิก นี่ คือ การ ผสม กัน ของ การ ประสาน งาน ด้าน หนัง และ การ ประดิษฐ์ หนัง ที่ เรียบง่าย แต่ เจาะจง ไร้เกียรติ สนุกไร้วัย นอกจาก นี้ ยัง มี สิ่งของ เต็ม รูปแบบ รวม ไป ถึง สิน ค้า หนัง วัสดุ หนัง วัสดุ เสริม และ เครื่องมือ ” ผม อยากจะ แสดง ตัวเอง ใน หนัง ” ตรง กับ การ ค้นพบ และ เคล็ดลับ สําหรับ ทุกคน สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของ Japan Leather

「teema」
WEB https://teema.jp/