CONTACT

NEWS

ผลิตภัณฑ์ หนัง ของ กิเบียร์ ที่ เป็น สี แทน ด้วย โครงการ ทาน ชา เริ่ม ขึ้น

ร้าน “โทฮัทสึ” ในเมืองมัตซึกายะ กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นที่นิยมมากในฐานะไปรษณีย์กูรามา ได้ประกาศโครงการผลิตภัณฑ์หนังของกิเบียร์ ซึ่งเป็นน้ํามันชาแทน วัฏจักร ของ เสีย จาก อุตสาหกรรม และ ใบ ชา การทําลายล้างอย่างร้ายแรง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อการเกษตรและการทําป่าไม้ ด้วย การ แก้ ปัญหา ทั้ง สอง นี้ มัน ได้ ถูก ย่อย ให้ อยู่ ใน ผลิตภัณฑ์ ที่ สามารถ ฟื้นฟู ชุมชน ใน ท้องถิ่น ได้
 
TO-KAWA
WEB http://www.to-kawa.com/
Instagram https://www.instagram.com/tokawa2298/
รายละเอียดโครงการ https://timeline-media.jp/projects/2