CONTACT

NEWS

“เซลียว” ซึ่งเป็นที่นิยมสําหรับเครื่องประดับหนังหมูภายในประเทศ มียอดขายพิเศษที่ห้องน้ํา

“เซเลียว” ซึ่งเป็นที่นิยมของเครื่องประดับที่ละเอียดอ่อนที่ทํามาจากหนังหมูจากโตเกียว จะจัดงานแสดงพิเศษของโต๊ะตัวนี้ (ฟูตาโกตามากาวา โตเกียว) และจัดงานขายขึ้นมา (เมื่อวันที่ 24 ถึง 25 มิถุนายน โดยการจองเท่านั้น) มีบรรทัดเต็ม รวมถึงสินค้าใหม่และสินค้าชนิดเดียว ห้องทําเทียนโดยยี่ห้อแขกก็มีชื่อเสียงด้วย
 

「Selieu」
เว็บไซต์ https://selieu.com/
Instagram https://www.instagram.com/selieu_/
facebook https://www.facebook.com/selieu