CONTACT

No, No, Yes Himeji STUDIO

พื้นที่แห่งนี้ถูกตั้งชื่อขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่ที่สามารถค้นหาและถ่ายทอดปฏิกิริยาเคมีเชิงสร้างสรรค์ได้ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับย้อมสีเสื้อผ้าหนังอีกด้วย สินค้าเครื่องหนังจุกจิกรุ่น "Shosa" ที่เป็นของขึ้นชื่อของเรานั้นทำขึ้นด้วยมือทีละส่วนๆภายในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้จักรเย็บผ้า

No, No, Yes Himeji STUDIO

ที่อยู่
เว็บไซต์